PRIMER.- DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DEL PROJECTE

El projecte Garrotxa Approp consisteix en la creació d’una aplicació mòbil que estarà a disposició de tota persona física major de 16 anys a quin efecte, amb el seu ús durant les compres als comerços, serveis i establiments de restauració, oci i cultura i allotjament de la comarca de la Garrotxa adherits al projecte, pugui ésser partícip de diverses promocions i descomptes. També es podrà utilitzar la mateixa per tal d’adquirir i utilitzar vals regals els quals es podran utilitzar en els mateixos establiments.

El projecte es defineix en els següents punts:

1.1.- BENEFICIARIS DE LA CAMPANYA

Seran beneficiaris d’aquesta aplicació totes les persones físiques major de 16 anys que realitzin compres en alguna de les empreses adherides a l’aplicació, és a dir, els USUARIS.

1.2.- ACCIÓ PROMOCIONAL

Qualsevol USUARI major de 16 anys que realitzi compres a les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES a Garrotxa Approp i mostri el seu codi QR en el moment de fer el pagament, aquest codi serà escanejat pel responsable de l’empresa, i l’USUARI rebrà un 3% de l’import total de la compra, IVA inclòs, en forma d’euros i punts acumulables. Ambdós imports -els euros i els punts quedaran guardats al seu compte d’USUARI de l’aplicació, de manera automàtica i immediata.

La compra mínima s’acorda que sigui d’un euro (1€), IVA inclòs.

A banda de l’acumulació de punts i euros en les compres realitzades a les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES, també es podran adquirir vals regal a través d’una compra telemàtica, únicament a través de la pàgina web http://www.garrotxaapprop.cat, els quals podran ser utilitzats per realitzar compres a les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES a Garrotxa Approp.

1.3- EMPRESES O ENTITATS PARTICIPANTS

Les empreses, entitats o institucions interessades podran participar en el projecte de dues maneres:

Com a empreses, entitats o institucions de serveis adherides:

Per una banda, qualsevol empresa, entitat o institució de la Garrotxa que tingui venda al públic pot formar part de Garrotxa Approp, convertint-se en EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA a Garrotxa Approp.

Com a empreses, entitats o institucions col·laboradores:

Per altra banda, qualsevol empresa, entitat o institució de la Garrotxa que desitgi que els seus treballadors disposin d’una targeta regal pot formar part de Garrotxa Approp, convertint-se en EMPRESA COL·LABORADORA de Garrotxa Approp.

1.4.- DURADA I ÀMBIT

La durada d’aquesta iniciativa és indefinida i l’àmbit se circumscriu a la comarca de la Garrotxa.

En cas d’extinció d’aquesta iniciativa, l’aplicació avisarà a tots els usuaris amb un mes d’antelació. Un cop fetes les corresponents compensacions i havent regularitzat els saldos, els PROMOTORS del projecte revertiran els recursos econòmics del projecte, en cas que n’hi hagi, a accions o projectes amb la mateixa finalitat.

1.5.- PROCÉS D’ADHESIÓ I FUNCIONAMENT DE L’APLICACIÓ

Les EMPRESES DE SERVEIS ASSOCIADES que vulguin adherir-se a l’aplicació hauran d’omplir el formulari que trobaran a la pàgina web garrotxaapprop.com. Seguidament hauran de fer l’ingrés corresponent per tal de poder validar l’adhesió de l’empresa al Garrotxa Approp.

Un cop rebut el formulari omplert i l’ingrés corresponent, l’entitat o organisme corresponent validarà les dades i procedirà a habilitar un accés de l’empresa a l’aplicació i una fitxa a aquesta, amb les dades bàsiques de contacte de l’empresa de serveis que constin al formulari d’adhesió.

Tot seguit, les dades d’accés a l’app seran enviades a l’empresa interessada, per tal que aquesta se la pugui descarregar i pugui accedir-hi per començar a validar els codis QR que li mostrin els USUARIS en el moment de pagar.

Les EMPRESES DE SERVEIS i les EMPRESES DE SERVEIS ASSOCIADES aportaran a l’app un 3% de l’import de les seves vendes efectuades a través de Garrotxa Approp . Aquest percentatge es calcularà sempre sobre l’import total de la compra, IVA inclòs. Les EMPRESES DE SERVEIS NO ASSOCIADES, a més, aportaran una quota de 60€ + IVA / any, que es destinarà als costos estructurals i a la pròpia dinamització de Garrotxa Approp i que el primer any es pagaran de manera proporcional al trimestre que s’hagin donat d’alta.

Quan un USUARI major de 16 anys realitzi compres a les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES a Garrotxa Approp i mostri el seu codi QR en el moment de fer el pagament, el responsable de l’establiment escanejarà aquest codi utilitzant l’APLICACIÓ DE GESTIÓ, i l’USUARI rebrà un 3% de l’import en forma de moneda virtual que podrà gastar a la propera compra, i un 2% en forma de punts per tal de poder pujar de nivell. Ambdós imports quedaran guardats al seu compte d’USUARI de l’aplicació, de manera automàtica. Sempre s’acumularan euros i punts, fins i tot a l’hora de pagar amb la moneda virtual, així com també, com a l’hora de gastar un val regal.

Per tal que els USUARIS puguin participar a les campanyes que es duguin a terme en el marc d’aquesta iniciativa és imprescindible que, a més de les dades que es requereixen durant el procés de registre, també aportin el seu número de telèfon, per tal que els PROMOTORS puguin contactar amb ells. En cas de dubte sobre com introduir aquesta dada es pot consultar aquest vídeo d’ajut.

Els USUARIS als quals les EMPRESES no els hagin registrat les compres a l’aplicació tindran dret a sol·licitar-ho a l’EMPRESA fins a 7 dies naturals després de la data de la compra.

No es traspassaran diners entre comptes.

En el cas dels vals generats per EMPRESES COL·LABORADORES, així com també els que poden ser adquirits directament pels USUARIS a través de la seva compra online directe a la pàgina web, tindran una validesa de sis mesos, des de la seva emissió, a no ser que es pacti el contrari. Si passats els sis mesos no s’ha utilitzat el val, es desactivarà i passarà a formar part del pressupost pel finançament del Garrotxa Approp.

Els comptes d’USUARIS que portin 12 mesos o més d’inactivitat se’ls desactivaran tant les monedes virtuals com els vals i es procedirà a la cancel·lació del compte d’USUARI i els diners passaran a formar part del pressupost pel finançament del Garrotxa Approp.

1.6.- FUNCIONAMENT APLICACIÓ DE GESTIÓ

Es destinarà un usuari administrador per a cada EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA a Garrotxa Approp. Aquest usuari administrador rebrà un codi d’identificació i una contrasenya per a entrar a l’aplicació, la primera vegada que hi entri. Seguidament, haurà d’introduir el codi de validació que rebi per correu electrònic. Aquest codi de validació tindrà una validesa de 10 minuts.

Un cop a dins, tindrà l’opció de validar altres usuaris de la seva empresa i la de registrar compres.

Per a registrar les compres, haurà de prémer un botó per a fer el registre i, seguidament. l’aplicació li demanarà escanejar el codi QR de l’aplicació del client o introduir l’identificador de l’USUARI. Quan l’USUARI estigui identificat, haurà d’introduir l’import de la compra i, seguidament, li demanarà si vol gastar els euros acumulats fins a la compra anterior. En cas afirmatiu, l’usuari final veurà que el seu saldo disminueix respecte la quantitat de descompte que ha aplicat.

1.7.- CONDICIONS DE VENDA I FUNCIONAMENT DELS VALS REGAL

Les presents Condicions de Venda s’apliquen a la venda dels vals regal adquirits a través de la pàgina web http://www.garrotxaapprop.com.

Sol·licitem que llegeixis detingudament les presents condicions abans de finalitzar amb la teva compra del val regal. Al realitzar la teva compra a través de http://www.garrotxaapprop.com acceptes quedar vinculat per les presents condicions.

Quan es realitza la compra s’enviarà un correu electrònic a la direcció facilitada confirmant la compra i en el que s’adjuntarà com un document en PDF el val regal adquirit.

Acceptes rebre les factures de les teves compres en format electrònic, les quals seran facilitades en format PDF a la secció de comunicacions del teu perfil. També es podrà obtenir còpia de la factura en paper si es realitza la sol·licitud a través del correu electrònic gestio@garrotxaapprop.com .

Només es vendran productes corresponents a les necessitats típiques d’una llar “mitjana”. Això implica tant en número de productes sol·licitats en una mateixa comanda com en les quantitats dels vals regals, així com també en el supòsit en que el mateix client opti per realitzar diverses comandes individuals i de quantitats típiques per tal de ser considerades una llar “mitjana”.

EL PROMOTOR no garanteix l’autenticitat del val regal si NO ha estat adquirit pel punt de venda oficial. Tampoc es fa responsable de la pèrdua, destrucció o inutilització del val regal.

Tot val regal trencat, sospitós d’haver estat falsificat o adquirit il·lícitament autoritzarà al PROMOTOR deixar-lo sense efecte. En cas que una EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA tingui la sospita que el val regal ha estat falsificat, adquirit il·lícitament o estigui malmès informarà d’aquest fet al seu portador, el retindrà, juntament amb una còpia del DNI del portador i un telèfon de contacte i informarà al PROMOTOR qui l’examinarà i decidirà, al seu criteri sobre la validesa del mateix, informant de la seva resolució al portador, en un període no superior a 15 dies.

Una vegada adquirit el val regal no es canviarà, ni es retornarà l’import.

Una vegada s’utilitzi el val regal per adquirir qualsevol producte en una de les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES prevaldran les condicions de venda de l’EMPRESA on s’hagi realitzat la compra. Per la qual el PROMOTOR no es fa responsable de cap tipus de conseqüència que pugi tenir la utilització del val regal en les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES ni de qualsevol incompliment que pugui existir per part de les mateixes.

Tal com s’ha citat anteriorment, els vals adquirits directament pels USUARIS a través de la seva compra online directe a la pàgina web, tindran una validesa de sis mesos des de la seva emissió, a no ser que es pacti el contrari. Si passat els sis mesos no s’ha utilitzat el val, es desactivarà i passarà a formar part del pressupost pel finançament del Garrotxa Approp.

1.8.- OBLIGACIONS PER A LES EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES A GARROTXA APPROP

Les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES A GARROTXA APPROP es comprometen a ser proactius en oferir als seus clients la possibilitat de fer servir GARROTXA APPROP.

Les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES A GARROTXA APPROP es comprometen a col·locar l’adhesiu distintiu de GARROTXA APPROP en un lloc visible de l’establiment. L’adhesiu serà proporcionat per les ASSOCIACIONS o DinàmiG.

Les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES a Garrotxa Approp es comprometen a escanejar els codis QR de Garrotxa Approp que els USUARIS els mostrin, sempre en el moment de pagar alguna compra al seu establiment o en un termini de 7 dies naturals des de la realització de la compra, en cas que no s’hagués fet en el moment de la mateixa, utilitzant per aquesta finalitat l’APLICACIÓ DE GESTIÓ.

Les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES a Garrotxa Approp i que formen part de LES ASSOCIACIONS es comprometen a aportar un 3% de l’import de cada venta efectuada a través de Garrotxa Approp, i les EMPRESES DE SERVEIS NO ASSOCIADES a cap de LES ASSOCIACIONS, un 3%, més una quota de 60€ + IVA / any, que es destinarà als costos estructurals i a la pròpia dinamització de Garrotxa Approp.

Les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES a Garrotxa Approp es comprometen a acceptar el pagament en productes de les seves empreses a través de les monedes virtuals o els vals regals. Fins i tot en cas que l’empresa hagi deixat d’estar vinculada al programa GARROTXA APPROP haurà d’acceptar el pagament en productes de la seva empresa a través del val regal en el cas que en la data d’emissió del mateix l’EMPRESA sí que hi estigués vinculada. En cas d’identificar o sospitar que un val descompte pot ser fals o adquirit il·legalment les empreses es comprometen a retenir l’esmentat val, juntament amb una fotocopia del DNI de la persona que el porti i el seu número de telèfon; per tal de comunicar-ho, en un període no superior a 3 dies a l’Associació pel Foment del Consum Local de la Garrotxa per tal que pugui prendre les mesures corresponents.

Caldrà aportar un dipòsit de garantia de 50€ per formar part del projecte. El nombre màxim d’impagaments permès per cada empresa serà de 3 o l’equivalent al dipòsit de garantia. En cas que es sobrepassin o bé el nombre d’impagaments permesos o l’equivalent al dipòsit de garantia, s’aplicarà una sanció a l’EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA corresponent a una INHABILITACIÓ TEMPORAL la qual s’allargarà fins el moment que s’efectuï el pagament de les quantitats degudes.

Les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES A GARROTXA APPROP es comprometen a mantenir una permanència de 12 mesos com a mínim a GARROTXA APPROP a partir del moment de la transferència del dipòsit per part de l’EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA.

En cas d’abandonar el projecte GARROTXA APPROP havent transcorregut un període inferior a 12 mesos des de la transferència de l’esmentat dipòsit, l’EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA no podrà recuperar el dipòsit ni la quota.

La participació a Garrotxa Approp pressuposa l’acceptació íntegra de totes les clàusules contingudes en aquestes bases i del criteri interpretatiu de les entitats organitzadores en relació a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquesta iniciativa. ELS PROMOTORS es reserven igualment el dret d’excloure de l’aplicació a aquelles EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES que, al seu entendre, hi hagin participat de manera incorrecta.

1.9.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

Els drets sobre aquesta aplicació són titularitat de Dinàmig Agència D’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa/ Ajuntament d’Olot, amb CIF P1700098E domicili a Carrer Bisbe Lorenzana 15, 17800 d’Olot, telèfon 972 26 01 52 i adreça electrònica info@dinamig.cat.

En descarregar-se l’aplicació L’USUARI de l’aplicació obté una llicència d’ús no exclusiva, condicionada al compliment de les condicions que figuren en el present document.

DinàmiG no es responsabilitza de les pèrdues d’informació motivades per la sostracció, pèrdua o avaria del dispositiu que s’utilitzi per accedir a l’APP. Podrà modificar en qualsevol moment la configuració, estructura, menús i les condicions del servei, així com suspendre’ls de manera temporal o definitiva. En cas d’efectuar operacions de manteniment, actualització o millora, els serveis es podran suspendre temporalment sense necessitat de preavís.

Amb la finalitat de facilitar l’adequat funcionament de l’aplicació i la prestació dels serveis que ofereix es requereix tractar dades dels USUARIS. El responsable de les dades que tracta DinàmiG-Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa és l’Ajuntament d’Olot, en tant que entitat sectoritzada a aquest ajuntament.

El Responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament d’Olot. L’Associació per al Foment del Consum Local de la Garrotxa tracta les dades per encàrrec de l’Ajuntament d’Olot en el sentit que indiquen els articles 4.8 i 28 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades). La utilització de l’aplicació comporta acceptar el tractament de les dades personals en els termes i amb l’abast necessari per oferir el servei. Les dades seran tractades únicament per prestar els serveis descrits. La pròpia aplicació permet a l’USUARI modificar el seu perfil i actualitzar les seves dades personals. L’USUARI respon de la veracitat de les dades que aporti. Per a l’exercici dels drets reconeguts per la normativa de protecció de dades (accés, rectificació, oposició al tractament, limitació del tractament, supressió i portabilitat) els USUARIS de l’aplicació poden adreçar-se a info@dinamig.cat i en què l’aplicació és operativa com a responsable del tractament. Es pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat.

1.10.- ÚS RESPONSABLE

Les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES A GARROTXA APPROP es comprometen a escanejar els codis QR de Garrotxa Approp que els USUARIS els mostrin, sempre en el moment de pagar alguna compra al seu establiment o en un termini de 7 dies naturals des de la realització del a compra si en el moment de realitzar-la no s’hagués fet, utilitzant per aquesta finalitat l’APLICACIÓ DE GESTIÓ.

L’USUARI ha de fer un ús lícit dels serveis de les aplicacions respectant els drets de propietat intel·lectual sobre les aplicacions i els seus continguts. Garanteix que els usos que en farà respectaran la llei i que en cap cas seran ofensius o contraris al bon nom i imatge de Dinàmig-Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa o de tercers. L’ús que es pugui fer de les aplicacions serà per compte i risc de l’USUARI, de l’EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA A Garrotxa Approp o de l’EMPRESA COL·LABORADORA. Es considera que una EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA fa un mal ús de GARROTXA APPROP quan no ofereix de manera sistemàtica als seus clients que puguin validar les seves compres però en canvi es beneficia dels descomptes acumulats dels usuaris de GARROTXA APPROP sigui a través d’aportacions d’EMPRESES COL·LABORADORES o través dels diners generats per les compres dels usuaris i les subseqüents aportacions de les EMPRESES DE SERVEIS ASSOCIADES. La detecció d’aquest mal ús de GARROTXA APPROP suposarà l’exclusió de l’EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA de l’aplicació, que no tindrà dret a recuperar la fiança dipositada en el moment de l’adhesió. Així, tampoc no podrà tornar a participar en el projecte GARROTXA APPROP ni en d’altes projectes relacionats que les ASSOCIACIONS impulsin durant un període de 3 anys.

1.11.- VINCULACIÓ AMB TERCERS

Les aplicacions es troben disponibles a les botigues d’aplicacions Google Play, Appstore, Huawei. En accedir-hi, els tractaments de dades personals, l’ús de cookies o altres recursos es regeixen per les polítiques de privacitat i els termes i condicions d’ús d’aquelles botigues.

Les funcions de localització poden utilitzar els serveis de Google Maps o altres navegadors similars. En utilitzar-ho, els tractaments de dades personals, l’ús de cookies o altres recursos es regeixen per les polítiques de privacitat i condicions de Google o els seus responsables.

1.12.- SEGURETAT I INCIDÈNCIES

Les aplicacions s’ha programat amb unes mesures de seguretat adequades. El WEB DE GESTIÓ al qual tindran accés les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES a Garrotxa Approp per fer el seguiment de les seves transaccions segueix el protocol https, com també les apis utilitzades. Les dades estan allotjades en una base de dades amb contrasenya i estan encriptades.

Per accedir al WEB DE GESTIÓ i a l’aplicació, les EMPRESES DE SERVEIS ADHERIDES a Garrotxa Approp han de seguir un doble factor de validació.

Per a garantir un funcionament òptim de les aplicacions cal tenir-ne descarregades sempre les darreres versions.

En cas d’incidència amb la validació de compres, cal que l’EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA a Garrotxa Approp guardi el tiquet amb el número del DNI de l’usuari, i registri la compra més tard a través del WEB DE GESTIÓ.

ELS PROMOTORS eximeixen qualsevol responsabilitat en cas que la incidència vingui derivada del fet que l’EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA no hagi utilitzat correctament l’APLICACIÓ DE GESTIÓ o el WEB DE GESTIÓ, de tal manera que no hagi premut correctament el botó per validar la compra, i això hagi generat un desquadrament amb la seva caixa.

1.13.- DRET D’ELIMINACIÓ PARTICIPACIONS FRAUDULENTES.

ELS PROMOTORS es reserven el dret de bloquejar o eliminar justificadament a qualsevol USUARI o EMPRESA DE SERVEIS ADHERIDA a Garrotxa Approp que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present aplicació, sigui de manera temporal mentre es resol la incidència, o de manera definitiva.

1.14.- BAIXA

L’USUARI pot donar-se de baixa mitjançant el procediment de configuració disponible a l’apartat “Configuració” de l’APP. Per causar baixa total en el servei caldrà desinstal·lar l’aplicació del terminal mòbil. Les dades generades al servidor es conservaran per un període de fins a dotze mesos d’inactivitat. Superat aquest termini es procedirà a la seva supressió.

Els USUARIS que no compleixin les presents condicions podran ser donats de baixa.

Els USUARIS que romanguin inactius sense actes de compra o utilitzar la seva guardiola durant 12 mesos perdran tot el saldo acumulat i seran donats de baixa. La baixa d’una EMPRESA DE SERVEIS comportarà la regularització dels imports, comprovant el saldo que queda, regularitzant els comptes. Si el saldo és negatiu, els PROMOTORS li cobraran aquest import; i si el saldo és positiu, se li farà una devolució.

1.15.- GESTIÓ

El titular del compte corrent validarà tots els moviments econòmics relacionats amb l’APP i es farà càrrec de l’administració d’aquesta iniciativa. Les empreses no associades hauran d’assumir una quota de 60€ + IVA / any, que es destinarà als costos estructurals i a la pròpia dinamització de Garrotxa Approp.

1.16.- ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

La utilització de l’aplicació comporta l’acceptació dels següents termes i condicions d’ús. El participant declara ser major de 16 anys i disposar de la capacitat jurídica suficient per acceptar aquests Termes i Condicions. Accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització de l’aplicació, dels seus serveis i dels continguts, es farà sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’incompliment d’alguna de les clàusules donarà lloc a l’exclusió del participant de la present aplicació. En cas d’existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases es realitzarà una interpretació atès l’esperit i finalitat per a la qual s’ha creat aquesta aplicació.

L’organització podrà modificar les presents bases, incloent les condicions de compra dels vals regal, la qual cosa es notificarà a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’EMPRESA o USUARI en el moment de realitzar el seu registre. Es consideraran acceptades les modificacions de les presents bases una vegada hagin estat notificades i, havent passat el termini de 15 dies naturals, l’USUARI o l’EMPRESA segueixi utilitzant el serveis i l’APP sense haver comunicat la seva voluntat de donar-se de baixa al PROMOTOR.

Els termes i condicions estaran disponibles a:

SEGON.- COMPROMÍS

Amb la signatura del present acord l’empresa de serveis manifesta conèixer i acceptar tots els termes del Projecte i s’obliga al seu compliment.

TERCER.- JURISDICCIÓ APLICABLE

Per a la interpretació i aplicació d’aquest contracte els atorgants amb renúncia al seu fur i domicili propis, es sotmeten expressament als Jutjats d’Olot i Tribunals superiors jeràrquics.

I en prova de conformitat amb el contingut íntegre del present conveni les parts el signen duplicat en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Termes i condicions aprovats per la junta de Foment del Consum Local de la Garrotxa a dia 18 de març de 2024.