Guanya 25 € escollint el teu establiment del Garrotxa Approp preferit!

Quin establiment de l’Approp és el teu preferit? En quin et cuiden més com a propper? Aquest desembre celebrarem la primera entrega de premis pels establiments més fidels i compromesos i necessitem la teva ajuda! Només per respondre l’enquesta, entraràs al sorteig de 25 € per gastar a través de l’app.

VOLS SABER COM HO FAREM?

Durant el mes de desembre de 2023 es repartiran els premis Garrotxa Approp als establiments guanyadors de les categories: fidelització dels proppers, major utilització de l’app i establiment preferit dels proppers. En aquesta última categoria, necessitem la teva ajuda. Respon aquesta enquesta on et preguntem pel teu establiment preferit d’entre aquestes categories: comerç d’alimentació, comerç no alimentari, establiment de serveis, allotjament, establiment de restauració i activitat d’oci i cultura. Només per respondre, ja entres al sorteig de 25 € per gastar a través de l’app!

VOLS MÉS DETALLS?

 1. Durant el mes de desembre de 2023 es farà entrega dels premis Garrotxa Approp als establiments adherits a l’app.
 2. Els establiments podran participar en les categories de comerç d’alimentació, comerç no alimentari, establiment de serveis, allotjament, establiment de restauració i activitat d’oci i cultura. Cada categoria optarà als premis de fidelització dels proppers, major utilització de l’app i preferit dels proppers.
 3. Pel fet de ser establiments adherits al projecte, ja opten als premis. No han de fer cap inscripció per poder-hi participar.
 4. Per l’atorgament dels premis es tindrà en compte:
  1. Fidelització dels proppers: l’establiment que tingui més usuaris que repeteixin utilitzant el Garrotxa Approp, segons dades de l’aplicació de l’1 de desembre de 2022 al 30 de novembre de 2023.
  2. Major utilització de l’app: l’establiment que més vegades hagi fet ús del Garrotxa Approp, segons dades de l’aplicació de l’1 de desembre de 2022 al 30 de novembre de 2023.
  3. Preferit dels proppers: durant l’última quinzena de novembre de 2023 (del 15 al 30 de novembre), els proppers podran contestar una enquesta, puntuant els seus establiments preferits de cadascuna d’aquestes categories: comerç d’alimentació, comerç no alimentari, establiment de serveis, allotjament, establiment de restauració i activitat d’oci i cultura.
 5. Els proppers que participin en l’enquesta per escollir els establiments preferits, entraran en un sorteig per guanyar 25 € per gastar en els establiments adherits. 
 6. El sorteig dels 25 € es realitzarà durant el mes de desembre.
 7. L’equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb la persona guanyadora per oferir-li el premi a través d’una notificació a través de l’app. En el cas que no l’accepti o que no respongui en 48 hores, es tornarà a sortejar el premi i s’extraurà un nou guanyador.
 8. Poden participar en l’enquesta tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys.
 9. Cada persona només pot contestar una vegada l’enquesta i tindrà una sola participació en el sorteig.
 10. Els premis no són bescanviables per l’import en efectiu. Es carregaran automàticament a la guardiola de l’usuari i es podran gastar a través del Garrotxa Approp en tots els establiments que en formen part.
 11. Per gaudir de la campanya cal tenir actualitzada l’aplicació Garrotxa Approp en l’última versió disponible.
 12. La data límit per gastar el premi serà el 31 de desembre de 2024.
 13. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el percentatge  de  descompte  de  l’import  total,  tal com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp
 14. Només es podrà ser guanyadora del premi si no s’ha estat premiat en cap de les altres promocions del Garrotxa Approp durant l’any 2023, excepte de la ruleta del Garrotxa Approp.
 15. El premi per cada establiment guanyador consistirà en visualització extra a l’Instagram del projecte (@garrotxa.approp), un sorteig pagat al mateix perfil @garrotxa.approp valorat en 25 €, així com la presència del nom de l’establiment a La Comarca d’Olot.
 16. Cada establiment podrà rebre només un reconeixement, de manera que si algun queda en primera posició en dues o les tres categories de premis, se saltarà al segon de la llista.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat