Torna a fer girar la ruleta del Garrotxa Approp!

Amb cada compra que facis validant el Garrotxa Approp aconseguiràs una tirada a la ruleta.

Del 27 de maig al 30 de juny de 2024, amb cada compra que facis validant el Garrotxa Approp guanyaràs una tirada a la ruleta de premis.

Automàticament, després de validar l’aplicació t’apareixerà un avís indicant que has guanyat una tirada a la ruleta. Només cal fer clic a sobre per fer-la girar i guanyar un dels premis de la ruleta, que es carregarà directament a la teva guardiola.

Si no tens sort, no perdis l’esperança; segueix comprant amb el Garrotxa Approp i acumula més tirades!

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

Funcionament:

  1. Del 27 de maig al 30 de juny de 2024, amb cada compra que es validi al Garrotxa Approp apareixerà un missatge d’avís que s’ha guanyat una tirada a la ruleta virtual i l’usuari podrà fer-la girar.
  2. Els premis disponibles a la ruleta seran: cap premi, 1 €, 1,5 €, 2 €, 5 €, 10 € i 15 €.
  3. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys.
  4. Com més compres es realitzin, més tirades a la ruleta guanyarà la persona usuària, independentment de l’import gastat.
  5. No es poden fraccionar les compres realitzades amb el Garrotxa Approp en diversos imports per guanyar més tirades a la ruleta. Si s’executa aquesta pràctica es retiraran els premis obtinguts a través de la campanya.
  6. Els premis de la ruleta no són bescanviables per l’import en efectiu. Es carregaran automàticament a la guardiola de l’usuari i es podran gastar a través del Garrotxa Approp en tots els establiments que en formen part.
  7. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el 3%  de  descompte  de  l’import  total,  tal  com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp.
  8. Per gaudir de la campanya cal tenir actualitzada l’aplicació Garrotxa Approp en l’última versió disponible i haver introduït el seu número de telèfon a l’aplicació.
  9. Només es podrà ser guanyador/a del premi si no s’ha estat premiat en cap de les altres promocions del Garrotxa Approp durant l’any 2024, excepte de la ruleta del Garrotxa Approp.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’Associació pel Foment del consum local que compta amb la col·laboració de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació  de  Comerciants  d’Olot,  la  Plaça  Mercat  d’Olot,  Turisme  Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, així com amb el suport de Cercle Euram, l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La  titularitat  de  l’aplicació  Garrotxa  Approp  correspon  a  DinàmiG  (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa), i l’Ajuntament d’Olot n’és el titular de les dades.

L’Associació pel Foment del consum local de la Garrotxa té la  condició  de  tercer  encarregat  del  tractament  de  dades  de  caràcter personal dins del marc d’aquesta campanya.  Per  tant,  s’ajustarà  la  seva  actuació  en aquest  àmbit  a  la  Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

Es  pot  consultar  la  política  de  privacitat  a http://www.garrotxaapprop.cat/politica-privacitat