Guanya entrades per veure el teu equip preferit!

Comença l’aventura, t’apuntes?

Quin és el teu equip preferit?

_

Et volem portar a veure’l! Per això, si durant el mes de novembre fas almenys 5 compres amb el Garrotxa Approp, entraràs al sorteig d’entrades per veure un espectacle esportiu a Catalunya, el que tu vulguis!*

T’expliquem com!

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

El sorteig de novembre del Garrotxa Approp consisteix en entrades per veure un espectacle esportiu a Catalunya.

Entraran en el sorteig tots els usuaris majors de 16 anys que validin el Garrotxa Approp en almenys 5 compres entre l’1 i el 30 de novembre (ambdós inclosos). 

_

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

  1. Del 30 de gener al 31 de març de 2023, amb cada compra que es validi al Garrotxa Approp apareixerà un missatge d’avís que s’ha guanyat una tirada a la ruleta virtual i l’usuari podrà fer-la girar.
  2. Els premis disponibles a la ruleta seran: cap premi, 1 €, 1,5 €, 2 €, 5 €, 10 € i 15 €.
  3. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys.
  4. Com més compres es realitzin, més tirades a la ruleta guanyarà la persona usuària, independentment de l’import gastat.
  5. No es poden fraccionar les compres realitzades amb el Garrotxa Approp en diversos imports per guanyar més tirades a la ruleta. Si s’executa aquesta pràctica es retiraran els premis obtinguts a través de la campanya.
  6. Els premis de la ruleta no són bescanviables per l’import en efectiu. Es carregaran automàticament a la guardiola de l’usuari i es podran gastar a través del Garrotxa Approp en tots els establiments que en formen part.
  7. Per gaudir de la campanya cal tenir actualitzada l’aplicació Garrotxa Approp en l’última versió disponible.
  8. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el percentatge  de  descompte  de  l’import  total,  tal com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat