La Bisbal experience amb Garrotxa Approp!

El mes de maig valida l’app en 5 establiments del Garrotxa Approp i guanya una experiència a La Bisbal de l’Empordà! 

La Bisbal i la Garrotxa s’uneixen per fer un intercanvi de premis pels seus ciutadans. Si ets garrotxí o garrotxina i a més, Propper, tens l’oportunitat de guanyar una experiència a la Bisbal si fas 5 compres amb el Garrotxa Approp en el mes de maig.

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

La campanya “La Bisbal Experience” consisteix en un sorteig de 5 experiències a la Bisbal que consisteixen en 1 dinar per una persona, 2 entrades al museu, 2 entrades al castell, visita guiada per la Bisbal per a dues persones i Smart Box. Entraran en el sorteig tots els usuaris del Garrotxa Approp que validin l’app almenys 5 vegades en el mes de maig de 2022.

FUNCIONAMENT

  • Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.com) majors de 16 anys. 
  • Per entrar en el sorteig l’usuari ha d’haver realitzat com a mínim cinc compres en algun dels establiments adherits a l’aplicació entre l’1 i el 31 de maig de 2022 (ambdós inclosos). Com més compres es realitzin, més possibilitats de ser la persona guanyadora, independentment de l’import gastat. 
  • El temps de participació en la campanya és de l’1 al 31 de maig de 2022. Podent ser ampliable a posteriori. 
  • A partir de les dades extretes del gestor de l’app, el sorteig es portarà a terme i es comunicarà el seu guanyador l’1 de juny de 2022 a través d’una pàgina web de realització de sortejos, on s’hi introduirà el total de compres validades amb l’app i s’escolliran a l’atzar 5 referències de compra aleatòries que correspondran a 5 usuaris del Garrotxa Approp. 
  • La campanya contempla 5 únics guanyadors per gaudir dels 5 premis valorats en 50 euros cadascun. 
  • El premi consisteix un pack d’experiències a La Bisbal que consisteix en 1 dinar per 1 persona, 2 entrades al museu, 2 entrades al castell, visita guiada per la Bisbal per a dues persones i Smart Box. L’experiència es regalarà a cinc usuaris, que la podran realitzar el 18 de juny. En cas de no tenir disponibilitat aquell dia, es podrà cedir a una altra persona o bé s’adaptaran les activitats perquè la persona guanyadora pugui gaudir de les que no s’hagin programat específicament pel 18 de juny. Tenint en compte que per gaudir de les visites guiades, cal que es tracti d’un dissabte. 
  • Les persones guanyadores es comunicaran a través de les xarxes socials del Garrotxa Approp i a través d’una notificació en l’app. L’equip de gestió del projecte es posaran en contacte amb les persones guanyadores perquè acceptin el premi i en el seu defecte s’hauria de tornar a realitzar el sorteig. Si alguna de les persones guanyadores no respon en 48h, es tornarà a realitzar el sorteig i s’extraurà un nou guanyador. 
  • La data límit per gastar el premi si no es pot realitzar el 18 de juny, serà el 31 de desembre de 2022 a les 24h.Si en aquestadata no s’ha consumit el premi, aquest caducarà i l’usuari no en podrà fer ús. Per gaudir del premi, la persona guanyadora haurà de posar-se en contacte amb l’equip de gestió del Garrotxa Approp a través del seu canal de whatsapp 616 32 12 49 des del qual ja se l’haurà contactat i se li facilitarà el contacte de l’Associació de comerciants de La Bisbal per gestionar la inscripció a les tactivitats. 
  • otes lescompres que esrealitzin a travésde l’aplicació acumularan el percentatge dedescompte de l’importtotal, tal com s’estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp. 
  • El premi (valorat en 50 euros cadascun) no és bescanviable per l’import en efectiu.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat