Propper del mes

EL PROPPER DEL MES

Guanya 20 € cada mes validant el Garrotxa Approp en totes les teves compres!

Col·labora a reactivar l’economia passant el Garrotxa Approp quan compris enels establiments adherits a l’app i tindràs l’oportunitat de guanyar 20 € cada mes!

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

La campanya “Propper del mes” consisteix a donar un val virtual valorat en 20euros a l’usuari que més vegades validi l’app en els negocis adherits al projecteentre el primer i l’últim dia de cada mes, a partir de març del 2022.

FUNCIONAMENT

  • Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp(www.garrotxaapprop.com) majors de 16 anys.
  • Es comptaran totes les compres realitzades a través de l’app entre el primeri l’últim dia del mes, independentment de l’import gastat.
  • La campanya començarà l’1 de març de 2022 i es premiarà un/a Proppercada mes.
  • El o la Propper del mes s’escollirà revisant a través del gestor de l’app quinaés la persona que ha realitzat més compres a través del Garrotxa Approp.
  • La campanya contempla un únic guanyador o guanyadora cada mes queno podrà tornar a ser el mateix fins l’any següent, de tal manera que al llargdel 2022 hi haurà 10 persones premiades.
  • La persona premiada rebrà un val de 20 € que es podrà gastar només alsestabliments adherits a l’aplicació i fent ús del Garrotxa Approp. Els 20 € espodran gastar en una o diverses compres.
  • El val de 20 € no és bescanviable per l’import en efectiu.
  • La data límit per gastar els 20 € serà 1 any a partir de la recepció del val. Sien aquesta data no s’han gastat els 20 € del premi, els diners caducaran iretornaran al compte del Garrotxa Approp per a campanyes de promoció idinamització de l’app.
  • Totes les compres que es realitzin a través de l’aplicació acumularan el 3%de descompte de l’import total, tal com estableixen les condicions generalsdel projecte Garrotxa Approp

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTERPERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Foment delconsum local que compte amb la col·laboració de l’Associació d’Hostalatge dela Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, la Plaça Mercat d’Olot, TurismeGarrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; iamb el suport de Cercle Euram, l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxai el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG (Agènciad’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntament d’Olot n’és eltitular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té amb relació aaquesta campanya la condició de tercer encarregat del tractament de dadesde caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la seva actuació en aquest àmbit a laLlei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcterpersonal i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 delParlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció deles persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

Consulta aquí la Política de privacitat