Sigues el Propper més fidel del Garrotxa Approp i guanya 50 €!

De l’1 d’abril al 30 de juny, si estàs al nivell 3 o superior del Garrotxa Approp i valides, com a mínim, 20 compres a través de l’app, podràs entrar al sorteig de 5 vals de 50 € per gastar a través de l’app de foment del consum local de la Garrotxa!

T’expliquem com!

De l’1 d’abril al 30 de juny, pensa a passar el Garrotxa Approp el màxim de vegades possible, perquè si tens el nivell 3 o el superes i fas, com a mínim, 20 compres a través de l’app, entraràs al sorteig de 5 vals de 50 € que es farà al final de la campanya i que podràs gastar en qualsevol establiment de l’app.

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

 1. De l’1 d’abril al 30 de juny de 2023, tots els usuaris que arribin, ja tinguin o superin el nivell 3 dins de l’aplicació i facin, com a mínim, 20 compres, entraran al sorteig de 5 vals de 50 € per gastar a través de l’app.
 2. La campanya finalitzarà el 30 de juny de 2023.
 3. El juliol s’extraurà la base de dades de les compres i es comprovaran tots els usuaris que compleixin aquests dos requisits. Els correus electrònics d’aquests usuaris s’introduiran en una plataforma de sortejos aleatoris i s’extrauran 5 persones guanyadores.
 4. Cadascuna de les persones guanyadores rebran un val de 50 €.
 5. L’equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb la persona guanyadora oferir-li el premi. En el cas que no l’accepti o que no respongui en 48 hores, es tornarà a sortejar el premi i s’extraurà un nou guanyador.
 6. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys.
 7. Cada persona que compleixi els requisits establerts tindrà una sola participació al sorteig, independentment si el nivell és superior al 3 i si ha fet més compres de les 20 necessàries per poder-hi participar.
 8. Els premis no són bescanviables per l’import en efectiu. Es carregaran automàticament a la guardiola de l’usuari i es podran gastar a través del Garrotxa Approp en tots els establiments que en formen part.
 9. Per gaudir de la campanya cal tenir actualitzada l’aplicació Garrotxa Approp en l’última versió disponible.
 10. La data límit per gastar el premi serà el 30 de juny de 2024.
 11. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el percentatge  de  descompte  de  l’import  total,  tal com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp
 12. Només es podrà ser guanyador/a del premi si no s’ha estat premiat en cap de les altres promocions del Garrotxa Approp durant l’any 2023, excepte de la ruleta del Garrotxa Approp.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat