Sorteig de primavera

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

El mes d’abril valida l’app en qualsevol establiment del Garrotxa Appropi guanya un sopar romàntic i una nit d’hotel en algun dels allotjaments irestaurants de l’app!

Col·labora a reactivar l’economia passant el Garrotxa Approp quancompris en els establiments adherits al projecte i entraràs en el sorteigd’un sopar i estada romàntica amb la persona que tu vulguis!

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

La campanya “Mes romàntic” consisteix en un sorteig d’una nit d’hotel iun sopar romàntic per a dues persones, a escollir entre els allotjamentsi restaurants que participen en el Garrotxa Approp i fins a un topall de300 euros. Tots els usuaris que validin l’app en alguna de les sevescompres entre l’1 i el 23 d’abril (ambdós inclosos), entrarà en el sorteig.

FUNCIONAMENT

 • Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació GarrotxaApprop (www.garrotxaapprop.com) majors de 16 anys.
 • Per entrar en el sorteig l’usuari ha d’haver realitzat com a mínim unacompra en algun dels establiments adherits a l’aplicació entre l’1 i el23 d’abril de 2022 (ambdós inclosos). Com més compres es realitzin,més possibilitats de ser la persona guanyadora, independentmentde l’import gastat.
 • La durada de la campanya és de l’1 al 23 d’abril de 2022. Podent serampliable a posteriori.
 • A partir de les dades extretes del gestor de l’app, el sorteig esportarà a terme i es comunicarà el seu guanyador el 25 d’abril de2022 a través d’una pàgina web de realització de sortejos.
 • La campanya contempla un únic guanyador per un únic premivalorat en 300 euros.
 • El premi consisteix en una estada i un sopar en un dels allotjamentso restaurants adherits al Garrotxa Approp, a triar per la personaguanyadora. Tot és per a dues persones, però amb un topall de300€, de manera que si l’import de l’estada i / o el sopar ho supera,la persona guanyadora haurà d’abonar la diferència..
 • La persona guanyadora es comunicarà a través de les xarxessocials del Garrotxa Approp i a través d’una notificació en l’app.L’equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb lapersona guanyadora perquè accepti el premi i en el seu defectes’hauria de tornar a realitzar el sorteig. Si la persona guanyadora norespon en 48h, es tornarà a realitzar el sorteig i s’extraurà un nouguanyador.
 • La data límit per gastar el premi serà el 31 de desembre de 2022 ales 24h. Si en aquesta data no s’ha fet l’estada i el sopar per a duespersones, el premi caducarà i l’usuari no en podrà fer ús.
 • Per gaudir del premi, la persona guanyadora haurà de posar-se encontacte amb l’equip de gestió del Garrotxa Approp a través del seucanal de whatsapp 616 32 12 49 des del qual ja se l’haurà contactat iinformar d’en quin establiment del Garrotxa Approp vol gaudir del’estada i en quin restaurant – també del projecte – vol gaudir delsopar. Després d’especificar la data i confirmar que els establimentstenen disponibilitat, serà l’equip de gestió del Garrotxa Approp, quiefectuarà el pagament directe als negocis. La persona guanyadorano haurà d’abonar el cost del sopar ni l’estada en cas que aquestno superi els 300€. Si els supera, haurà d’abonar la diferència.
 • Totes les compres que es realitzin a través de l’aplicacióacumularan el percentatge de descompte de l’import total, tal coms’estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp
 • El premi (valorat en 300 euros) no és bescanviable per l’import enefectiu. 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat